ALGEMENE VOORWAARDEN§1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale publiekrechtelijke fondsen zoals bedoeld in § 310 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Van onze Algemene Voorwaarden afwijkende of daarmee strijdige voorwaarden van de besteller worden door ons niet erkend, tenzij door ons met hun toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk wordt ingestemd. Dit geldt ook, indien de contractueel verschuldigde levering door ons met kennis van de daarmee strijdige of afwijkende bestellingsvoorwaarden zonder voorbehoud wordt uitgevoerd.
1.2 Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige transacties met de besteller, indien dit verbintenissen van vergelijkbare aard betreft.

§2 Offerte en contractafsluiting
2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden pas na onze schriftelijke bevestiging als aanvaard. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen, nevenafspraken, toezeggingen, overleg en verklaringen van onze medewerkers over deze overeenkomst. Voor de omvang van de levering is onze schriftelijke orderbevestiging bij uitsluiting beslissend.
2.2 Indien de klant de goederen langs elektronische weg bestelt, worden de tekst van de overeenkomst en de AVW in reproduceerbare vorm opgeslagen en op verzoek van de klant per e-mail toegezonden.
2.3 Modellen, illustraties, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en overige specificaties die als richtwaarden bij benadering gelden, zijn niet bindend. Wezenlijke eigenschappen en kenmerken van de producten blijven ongewijzigd.

§3 Ter beschikking gestelde documentatie
3.1 Op alle in het kader van de orderverstrekking aan de besteller beschikbaar gestelde documentatie, zoals berekeningen, tekeningen etc. behouden wij onze eigendoms- en auteursrechten voor. Deze documentatie mag niet voor derden toegankelijk worden gemaakt, tenzij wij de besteller daartoe onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verlenen. Indien wij de offerte van de besteller niet aanvaarden, dient deze documentatie onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.

§4 Prijzen en betaling
4.1 Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek incl. verpakking, exclusief BTW. Vrachtkosten worden afzonderlijk berekend. De vrachtkostenspecificatie is indicatief. Wijzigingen in deze kosten vóór het tijdstip van de levering komen in het geval van een kostenverhoging ten laste van de besteller, in het geval van een kostenverlaging ten gunste van de besteller.
4.2 Verpakkingen worden niet teruggenomen. Bij verpakkingen gaat het in alle gevallen om verkoopverpakkingen zoals bedoeld in de verpakkingsverordening (Duitse verpakkingsverordening, “VerpackV”).
4.3 Indien niet anders is overeengekomen, wordt de koopprijs binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder aftrek of kosten voldaan. Indien korting is verleend op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, wordt de inhouding over het netto factuurbedrag berekend en na aftrek van eventuele rabatten, vrachtkosten en overige kosten.
4.4 Wij zijn niet gehouden wissels of cheques te accepteren. Worden deze aangenomen, geschiedt acceptatie uitsluitend ten behoeve van de vervulling van de betalingsverplichting. Bij acceptatie van een wissel komen de daaruit resulterende incasso- en discontokosten, alsmede de wisselbelasting etc. voor rekening van de besteller. Betalingen door middel van wissels of cheques gelden pas als voldaan wanneer de tegenwaarde definitief op onze rekening is bijgeschreven.
4.5 Bij betalingsverzuim en bij gerede twijfel omtrent de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de besteller zijn wij gerechtigd, behoudens onze overige rechten en rechtsmiddelen, zekerheden of vooruitbetalingen voor uitstaande leveringen te verlangen en alle vorderingen uit de zakelijke verbintenis per direct op te eisen.

§5 Verrekening en retentierechten
5.1 De besteller is alleen gerechtigd tot verrekening, indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld en onbetwist zijn. Tot uitoefening van een recht van retentie is de besteller slechts in die mate gerechtigd als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

§6 Levertijd
6.1 De aanvang van de door ons opgegeven levertijd heeft de tijdige en correcte nakoming van de verplichtingen door de besteller tot voorwaarde. Exceptie van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden. Lever- en prestatietermijnen gaan in op het moment van verzending van de orderbevestiging.
6.2 Bij acceptatieverzuim van de besteller of opzettelijke niet nakoming van zijn overige verplichtingen tot medewerking, zijn wij gerechtigd vergoeding te eisen voor optredende schaden waaronder eventuele meerkosten. Overige aanspraken blijven voorbehouden. Indien bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn, gaat het risico van een toevallig verlies of een toevallige verslechtering van de koopwaar op de besteller over op het moment, waarop deze in acceptatieverzuim of debiteursverzuim is geraakt.
6.3 Leverings- en prestatietermijnen worden dienovereenkomstig verlengd, indien wij door optredende onvoorziene gebeurtenissen verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, met welke gebeurtenissen wij ook bij alle redelijkerwijs te verlangen voorzorgsmaatregelen geen rekening hebben kunnen houden, zoals oorlog, binnenlandse onlusten, natuurkrachten, ongevallen, stakingen, uitsluitingen en overige maatregelen in kader van arbeidsconflicten, alsmede alle gevallen van overmacht. De besteller wordt door ons in alle voornoemde gevallen onverwijld daarvan op de hoogte gesteld.
6.4 Wij behouden ons het recht voor om de order - na overleg met de besteller - in deelprestaties en deelleveringen uit te voeren en deze in overleg afzonderlijk te berekenen. Indien wij inzake een dergelijke deelprestatie en / of deellevering in verzuim geraken, is de besteller alleen gerechtigd om zijn rechten conform § 9 met betrekking tot deze deelprestatie en / of deellevering uit te oefenen.
6.5 Wij zijn niet gehouden tot nalevering van reeds geleverde producten, indien deze producten uit productie genomen, of om andere redenen uit het verkoopprogramma verwijderd zijn.

§7 Risico-overgang bij verzending
7.1 Onze leveringen geschieden conform de Incoterms® 2010 (De Incoterms® (International Commercial Terms, Nederlands: internationale handelsclausules) is een reeks regels ter definitie van gespecificeerde handelsvoorwaarden in de buitenlandse handel. Deze regelgeving wordt uitgegeven door de particulier georganiseerde Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Experts uit de internationale en nationale ICC-ledenkring passen de Incoterms®-regels regelmatige aan de actuele ontwikkelingen aan.) Al naar gelang de overeenkomst gelden de volgende voorwaarden en het risico van een toevallig verlies of een toevallige verslechtering van de goederen gaat als volgt over de besteller: * EXW (Ex Works = af fabriek): vanaf beschikbaarstelling * FCA (Free Carrier = vrachtvrij tot vervoerder): vanaf het afhalen door de klant * CIP (Carriage and Insurance paid to = vrachtvrij verzekerd ): vanaf de plaats van overdracht * DAP (Delivered At Place = geleverd op de genoemde plaats): vanaf de plaats van overdracht. Overige Incoterms® gelden na speciale overeenkomst met de besteller.
7.2 Verlading en verzending geschieden verzekerd.
7.3 Wij zullen ons inspannen om ten aanzien van verzendwijze en verzendroute rekening te houden met de wensen en belangen van de koper. De daaruit voortvloeiende meerkosten – ook bij overeengekomen vrachtvrije levering – zijn voor rekening van de koper.

§8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Totdat alle vorderingen zijn voldaan, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor. Dit geldt ook voor alle toekomstige leveringen, ook wanneer wij ons niet steeds uitdrukkelijk daarop beroepen. Als de besteller de overeenkomst niet nakomt, zijn wij gerechtigd de gekochte goederen terug te nemen.
8.2 De besteller is gehouden om de goederen met zorg te behandelen, zolang de eigendom nog niet op hem is overgaan. In het bijzonder is hij verplicht om deze voor eigen rekening tegen brand-, water- en diefstalschade in voldoende omvang tegen nieuwwaarde te verzekeren. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, moet de besteller deze tijdig en voor eigen rekening uitvoeren. Zolang er nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden, dient de besteller ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien er op de geleverde goederen beslag wordt gelegd of aan dergelijke maatregelen wordt blootgesteld. Indien de derde partij niet in staat is ons de (buiten)gerechtelijke kosten welke op grond van § 771 ZPO (Duits wetboek inzake burgerlijk procesrecht) aan het instellen van een eis zijn verbonden te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor het door ons geleden verlies.
8.3 De besteller heeft het recht de goederen waarop een voorbehoud van toepassing is binnen het kader van normale zakelijke transactie te vervreemden. De besteller geeft ons nu reeds de uit vervreemding resulterende vordering in sessie ten belope van het totale factuurbedrag (inclusief BTW) terzake van de goederen waarop een voorbehoud van toepassing is. Deze cessie geldt ongeacht, of de gekochte goederen al of niet verder zijn bewerkt voordat zij werden doorverkocht. De besteller blijft ook na de cessie tot incasso van de vordering gemachtigd. Dit laat onze bevoegdheid tot eigen incasso van de vordering onverlet. Wij verplichten ons evenwel, de vordering niet te incasseren, zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen nakomt vanuit de door hem geïncasseerde opbrengsten, niet in betalingsverzuim geraakt en in het bijzonder geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend, of sprake is van stopzetting van betaling.
8.4 De bewerking en verwerking en wijziging van de koopwaar door de besteller geschiedt altijd namens ons en in opdracht van ons. In dit geval wordt de verworven aanspraak van de besteller op de goederen een verworven aanspraak op de gewijzigde goederen en blijft het eigendomsrecht bestaan, in dier voege dat wij tevens de eigendom van de gewijzigde goederen verkrijgen (§ 950 BGB). Indien de goederen samen met andere, niet aan ons toebehorende, objecten wordt verwerkt, verkrijgen wij een mede-eigendom in de nieuwe goederen in verhouding tot de objectieve waarde van onze goederen ten opzichte van de andere verwerkte objecten op het tijdstip van de verwerking. Dit geldt eveneens voor het vermengen van de goederen. Indien de vermenging zodanig geschiedt dat de koopwaar van de besteller als hoofdwaar dient te worden beschouwd, geldt als overeengekomen dat de besteller aan ons een evenredig mede-eigendom hieraan overdraagt en de aldus ontstane volledige eigendom of mede-eigendom voor ons beheert. De mede-eigendom blijft bestaan, tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden. De besteller cedeert aan ons tot zekerheid van onze vorderingen ook die vorderingen welke door de verbinding van de goederen waarvoor een voorbehoud is gemaakt met een onroerende zaak jegens een derden ontstaan. Wij aanvaarden deze cessie nu reeds.
8.5 Wij verbinden ons ertoe, de ons toekomende zekerheden op verzoek van de besteller vrij te geven, indien en voor zover hun waarde de af te dekken vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

§9 Garantie, klachten en verhaal
9.1 Voor garantieaanspraken van de besteller geldt als voorwaarde dat deze op correcte wijze voldaan heeft aan zijn op grond van §§ 377 HGB vereiste onderzoeks- en reclameringsverplichtingen. Alle specificaties, eigendomsoverdracht, verwerking en gebruik van onze producten, technische advisering en overige gegevensverstrekking geschieden naar beste weten, ontslaan de koper evenwel niet van het uitvoeren van eigen tests en onderzoekingen. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen en sorteren alleen effect, indien zij schriftelijk onder opgave van bewijs worden ingediend. Klachten worden binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen ingediend. In geval van verborgen gebreken vinden binnen 8 dagen na de ontdekking daarvan plaats maar op zijn laatst 6 maanden na ontvangst van de goederen.
9.2 Aanspraken wegens gebreken verjaren 12 maanden na ontvangst van de door ons geleverde goederen aan de besteller. Bovenstaande bepalingen gelden niet, indien de wet krachtens §§ 438 lid 1 nr. 2 BGB, 479 lid 1 BGB en 634 a lid 1 BGB langere termijnen dwingend voorschrijft. Voorafgaand aan een eventuele retournering dient eerst onze toestemming daarvoor te worden verkregen.
9.3 Mochten de geleverde goederen ondanks alle aangewende zorgvuldigheid een gebrek vertonen, dat reeds vóór het tijdstip van de risico-overgang bestond, zullen wij deze, behoudens tijdig ingediende reclamaties, naar eigen goeddunken repareren of een vervangend product leveren. Wij dienen altijd gelegenheid te krijgen binnen een redelijke termijn opnieuw na te komen. Bovenstaande regeling laat bestaande regresrechten volledig onverlet.
9.4 Heeft de hernieuwde nakoming geen succes, kan de besteller – behoudens eventuele schadevergoedingsclaims – met inachtneming van een termijn van 14 dagen de overeenkomst opzeggen, of het te betalen bedrag verminderen.
9.5 Er bestaan geen aanspraken wegens gebreken in geval van een te verwaarlozen afwijking van de overeengekomen uitvoering, onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, natuurlijke slijtage of schade, die na risico-overgang optreedt ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, buitensporige belasting, ongeschikte bedrijfsmedia, ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden of externe invloeden, waarmee in het contract geen rekening is gehouden. Indien door de besteller of derden ondeugdelijke reparatiewerkzaamheden of wijzingen worden uitgevoerd, gelden voor deze en de hieruit voortvloeiende gevolgen eveneens geen aanspraken wegens gebreken.
9.6 Aanspraken van de besteller wegens ten behoeve van hernieuwde nakoming vereiste uitgaven, in het bijzonder transport-, weg-, arbeids- en materiaalkosten zijn uitgesloten, indien een verhoging van deze kosten optreedt, omdat de door ons geleverde goederen naderhand naar een andere dan de locatie van de besteller zijn vervoerd, tenzij dit transport ten dienste staat aan hun beoogd correct gebruik.
9.7 Regresrechten van de besteller jegens ons gelden slechts, indien de besteller met diens eigen afnemer geen buiten de wettelijke aanspraken uitreikende aanspraken wegens gebreken is overeengekomen. Ten aanzien van de omvang van de regresaanspraak van de besteller jegens de leverancier geldt voorts lid 6 dienovereenkomstig. 9.8 Garantieclaims zijn uitgesloten, indien een verandering / verwerking van de goederen door de besteller of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft plaatsgevonden.

§10 Schadevergoeding
10.1 Voor zover wettelijk toegestaan, blijft onze verplichting tot schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot de factuurwaarde van onze bij de schade veroorzakende gebeurtenis direct betrokken hoeveelheid goederen. Zulks geldt niet, indien wij op grond van dwingende wettelijke voorschriften wegens opzet of grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk zijn.

§11 Commerciële eigendoms- en auteursrechten
11.1 Indien een product dat door ons op basis van constructieplannen, tekeningen, modellen of andere speciale wensen van de koper is uitgevoerd inbreuk maakt op commerciële eigendoms- of auteursrechten, vrijwaart koper van alle claims van derden en alle aansprakelijkheid voor schadevergoedingsclaims.
11.2 Constructiedocumentatie zoals plannen, tekeningen of technische uitwerkingen evenals modellen, catalogi, brochures, afbeeldingen en foto’s blijven ons intellectueel eigendom en zijn onderwerp van de daarop van toepassing zijn de wettelijke bepalingen inzake vermenigvuldiging, kopiëring en mededinging.
11.3 Constructiedocumenten mogen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming onzerzijds in pand worden gegeven. Wij kunnen deze te allen tijde terug eisen. Als de order elders wordt uitbesteed, worden deze onmiddellijk teruggestuurd. De order en alle daarmee verband houdende informatie, documenten etc. zijn ons handelsgeheim. Deze dienen vertrouwelijk te worden behandeld.

§12 Slotbepalingen
12.1 Deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen de contractanten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-kooprecht (CISG) wordt uitgesloten.
12.2 Plaats van nakoming en de uitsluitend bevoegde rechtbank voor geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst is de plaats van onze hoofdvestiging, tenzij in de orderbevestiging anders staat vermeld.
12.3 Alle afspraken die tussen de contractanten ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst worden gesloten, zijn in deze overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Afwijkingen worden schriftelijk overeengekomen.
12.4 Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of nietig zijn of worden, of een lacune bevatten, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich, in plaats van de ongeldige regeling een regeling te treffen welke wel is toegestaan en die het economisch doel van de ongeldige regeling het dichtst benadert c.q. waarmee de leegte wordt aangevuld.

Q-railing Central Europe GmbH,
Marie-Curie Str. 8-14,
46446 Emmerich am Rhein,
DuitslandAan het laden
Aan het laden